Catalogues | Videos + Service | Technical Information

Bosch-BlueTooth-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/Bosch-BlueTooth-Angle-Straight-Exact.pdf
BT-ANGLE-EXACT-6-0-602-491-652https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-6-0-602-491-652.pdf
BT-ANGLE-EXACT-15-0-602-491-650https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-15-0-602-491-650.pdf
BT-ANGLE-EXACT-30-0-602-491-671https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-30-0-602-491-671.pdf
BT-EXACT-4-0-602-491-438https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-4-0-602-491-438.pdf
BT-EXACT-6-0-602-491-431https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-6-0-602-491-431.pdf
BT-EXACT-9-0-602-491-435https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-9-0-602-491-435.pdf
bosch-exact-production-cordlesshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-exact-production-cordless.pdf
Bosch-Bluetooth-Instructions1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/Bosch-Bluetooth-Instructions1.pdf
angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions.pdf
exact-and-bt-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exact-and-bt-exact-dimensions.pdf
sec-angle-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/sec-angle-exact-dimensions.pdf
Bosch-BlueTooth-T-Grip-Exact1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-BlueTooth-T-Grip-Exact1.pdf
exaconnecthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exaconnect.pdf
Bosch-Standard-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-Standard-Angle-Straight-Exact.pdf
Bosch-Standard-Exact-Cordless-T-Griphttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-Standard-Exact-Cordless-T-Grip.pdf
exact-and-bt-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exact-and-bt-exact-dimensions-1.pdf
sec-angle-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/sec-angle-exact-dimensions-1.pdf
angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions-1.pdf
Bosch-SEC-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-SEC-Angle-Straight-Exact.pdf
Bosch-SEC-T-Grip-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-SEC-T-Grip-Exact.pdf
Data-sheet_000-690e-07.10https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/09/Data-sheet_000-690e-07.10.pdf
c-exact-electrichttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/09/c-exact-electric.pdf
Bosch-BlueTooth-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/Bosch-BlueTooth-Angle-Straight-Exact.pdf
BT-ANGLE-EXACT-6-0-602-491-652https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-6-0-602-491-652.pdf
BT-ANGLE-EXACT-15-0-602-491-650https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-15-0-602-491-650.pdf
BT-ANGLE-EXACT-30-0-602-491-671https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-ANGLE-EXACT-30-0-602-491-671.pdf
BT-EXACT-4-0-602-491-438https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-4-0-602-491-438.pdf
BT-EXACT-6-0-602-491-431https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-6-0-602-491-431.pdf
BT-EXACT-9-0-602-491-435https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/BT-EXACT-9-0-602-491-435.pdf
bosch-exact-production-cordlesshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-exact-production-cordless.pdf
Bosch-Bluetooth-Instructions1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/Bosch-Bluetooth-Instructions1.pdf
angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions.pdf
exact-and-bt-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exact-and-bt-exact-dimensions.pdf
sec-angle-exact-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/sec-angle-exact-dimensions.pdf
Bosch-BlueTooth-T-Grip-Exact1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-BlueTooth-T-Grip-Exact1.pdf
exaconnecthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exaconnect.pdf
Bosch-Standard-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-Standard-Angle-Straight-Exact.pdf
Bosch-Standard-Exact-Cordless-T-Griphttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-Standard-Exact-Cordless-T-Grip.pdf
exact-and-bt-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/exact-and-bt-exact-dimensions-1.pdf
sec-angle-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/sec-angle-exact-dimensions-1.pdf
angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/angle-exact-and-bt-angle-exact-dimensions-1.pdf
Bosch-SEC-Angle-Straight-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-SEC-Angle-Straight-Exact.pdf
Bosch-SEC-T-Grip-Exacthttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-SEC-T-Grip-Exact.pdf
Data-sheet_000-690e-07.10https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/09/Data-sheet_000-690e-07.10.pdf
c-exact-electrichttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/09/c-exact-electric.pdf
controllerhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/controller.pdf
PDF_p331694_enhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/PDF_p331694_en.pdf
ergospin-griplinehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/ergospin-gripline.pdf
ergospin-slimlinehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/ergospin-slimline.pdf
ergospin-variolinehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/ergospin-varioline.pdf
PDF_p332196_enhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/PDF_p332196_en.pdf
CS350NEWcataloghttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/CS350NEWcatalog.pdf
size-2https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/size-2.pdf
size-3https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/size-3.pdf
size-4https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/size-4.pdf
size-4ahttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/size-4a.pdf
output-drive-size-3https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/output-drive-size-3.pdf
output-drive-size-4https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/output-drive-size-4.pdf
output-drive-size-4ahttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/output-drive-size-4a.pdf
transducer-size-3https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/transducer-size-3.pdf
transducer-size-4https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/transducer-size-4.pdf
angle-head-size-2https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/angle-head-size-2.pdf
angle-head-size-3https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/angle-head-size-3.pdf
angle-head-size-4https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/angle-head-size-4.pdf
feed-size-4https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/feed-size-4.pdf
feed-size-3https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/feed-size-3.pdf
feed-size-2https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/feed-size-2.pdf
cs351https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/cs351.pdf
sb-356https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/sb-356.pdf
bt356https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/bt356.pdf
Bosch-LTU350-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-LTU350-1.pdf
Bosch-VM350https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-VM350.pdf
Bosch-SE352https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-SE352.pdf
Bosch-SB356https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-SB356.pdf
Bosch-IM24Vhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-IM24V.pdf
Bosch-IMeniphttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-IMenip.pdf
Bosch-IMdevhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-IMdev.pdf
Bosch-IMpdphttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Bosch-IMpdp.pdf
tightening-system-300https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/tightening-system-300.pdf
angle-shutoff-wrencheshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/angle-shutoff-wrenches.pdf
lubrication-free-straight-screwdriverhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/lubrication-free-straight-screwdriver.pdf
lubrication-free-centre-screwdriverhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/lubrication-free-centre-screwdriver.pdf
straight-screwdrivershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/straight-screwdrivers.pdf
centre-grip-screwdriverhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/centre-grip-screwdriver.pdf
pmc10https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/pmc10.pdf
screw-driver-accessorieshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/screw-driver-accessories.pdf
Bosch-Prod-Air-USA_79_87_2_5https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/Bosch-Prod-Air-USA_79_87_2_5.pdf
Bosch-Prod-Air-USA_79_87_6_9https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/Bosch-Prod-Air-USA_79_87_6_9.pdf
bosch-drillshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-drills.pdf
sandershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/sanders.pdf
bosch-straight-grindershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-straight-grinders.pdf
bosch-vertical-grindershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-vertical-grinders.pdf
bosch-angle-grindershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/bosch-angle-grinders.pdf
bosch_inline_pulse_linkhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/bosch_inline_pulse_link.pdf
505-pulse-toolhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/505-pulse-tool.pdf
506-pulse-toolhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/506-pulse-tool.pdf
509-pulse-toolhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/509-pulse-tool.pdf
service-air-toolshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/service-air-tools.pdf
Bosch-Prod-Air-USAhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/Bosch-Prod-Air-USA.pdf
bosch-impulse-drivers-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/bosch-impulse-drivers-dimensions.pdf
bosch-angle-nutruners-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/bosch-angle-nutruners-dimensions.pdf
bosch-straight-screwdrivers-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/bosch-straight-screwdrivers-dimensions.pdf
bosch-Center-grip-screwdrivers-dimensionshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/12/bosch-Center-grip-screwdrivers-dimensions.pdf
Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-509https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-509.pdf
Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-506https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-506.pdf
Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-505https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Impact-Driver-with-Auto-Shut-off-0-607-661-505.pdf
Angle-Shut-off-Nutrunner-0-607-452-606https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Angle-Shut-off-Nutrunner-0-607-452-606.pdf
Angle-Shut-off-Nutrunner-0-607-452-603https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Angle-Shut-off-Nutrunner-0-607-452-603.pdf
Pneumatic-Plastics-Cutter-0-607-595-100https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Pneumatic-Plastics-Cutter-0-607-595-100.pdf
Pn-Installation-Motor-Ind-0-607-953-336https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/10/Pn-Installation-Motor-Ind-0-607-953-336.pdf
uryu-ud-series-drillshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-ud-series-drills.pdf
uryu-sandershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-sanders.pdf
uryu-die-grinders-1_mergedhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-die-grinders-1_merged.pdf
uryu-die-grinders-midget-grinders-mini-angle-grindershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-die-grinders-midget-grinders-mini-angle-grinders.pdf
uryu-horizontal-grinders_mergedhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-horizontal-grinders_merged.pdf
uryu-vertical-grindershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-vertical-grinders.pdf
uryu-angle-grinders_mergedhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-angle-grinders_merged.pdf
39https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/039.pdf
uryu-ul-series-oil-pulse-2https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/uryu-ul-series-oil-pulse-2.pdf
uryu-alpha-series-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/uryu-alpha-series-1.pdf
uryu-u-ux-uxr-series-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/uryu-u-ux-uxr-series-1.pdf
uryu-battery-series-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/uryu-battery-series-1.pdf
uryu-torque-control-angle-nutrunnerhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-torque-control-angle-nutrunner.pdf
uryu-ult-ultimate-serieshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/10/uryu-ult-ultimate-series.pdf
Power_Tools_Catalogue_2018-2019__1st_Edition_Januaryhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Power_Tools_Catalogue_2018-2019__1st_Edition_January.pdf
PowerTools-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/PowerTools-1.pdf
uryu-angle-grinders_mergedhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/uryu-angle-grinders_merged.pdf
URYU-PowerToolshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/URYU-PowerTools.pdf
URYU_Cat_2006https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/URYU_Cat_2006.pdf
Uryu-UAN-Nutrunnershttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2012/11/Uryu-UAN-Nutrunners.pdf
uryu-ult-ultimate-series-mergedhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/uryu-ult-ultimate-series-merged.pdf
Arrosa-Variacorhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Arrosa-Variacor.pdf
BoaVariacor-https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/BoaVariacor-.pdf
Dyna-Variacor-https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Dyna-Variacor-.pdf
Hydro-Variacorhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Hydro-Variacor.pdf
Rota-Variacorhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Rota-Variacor.pdf
Spra-Variacorhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Spra-Variacor.pdf
delta-regis-cataloguehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/delta-regis-catalogue.pdf
Delta-Regis-CAT2015_final_loreshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/07/Delta-Regis-CAT2015_final_lores.pdf
pop-rivet-toolshttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/pop-rivet-tools.pdf
iq-wrench-optahttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/iq-wrench-opta.pdf
tJRS-Opta-2016https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/01/tJRS-Opta-2016.pdf
WrenchStar-Multi-2016https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/01/WrenchStar-Multi-2016.pdf
RFm-Operators-Manual-11-5https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/01/RFm-Operators-Manual-11-5.pdf
CheckStar-Multi-and-RFm-2016https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/01/CheckStar-Multi-and-RFm-2016.pdf
tJRS-Opta-2016-1https://coretooltech.com/wp-content/uploads/2018/01/tJRS-Opta-2016-1.pdf
apex-cataloguehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/apex-catalogue.pdf
Genius-Tools-Cataloguehttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/Genius-Tools-Catalogue.pdf
WeraCatalogue_2011_GBhttps://coretooltech.com/wp-content/uploads/2011/11/WeraCatalogue_2011_GB.pdf

variacor

Show More

sockets and bits

the best names in the business Wera, Genius and Apex. If you can find one that fits we have custom made sockets as well.

Show More

Videos

https://youtu.be/QBwoUzJVHZw

Show More